Prepreke u učenju matematike

Podijelite

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za uspješno učenje matematike? Je li dovoljno samo konstantno vježbati kako bi dijete naučilo i savladalo gradivo matematike? U radu s djecom suočavamo se s nizom poteškoća na području učenja i savladavanja matematike, a danas možete pročitati koje su sve prepreke koje djetetu smetaju u razumijevanju matematike.

Poteškoće s razumijevanjem brojnosti

Mnoga djeca u početku nauče brojati prije samog razumijevanja čemu ono služi i što brojanjem postižemo. Također, roditelji često upadnu u varku da dijete zna i može brojati samo zato što čuju kako njihovo dijete recitira brojeve do 10 ili 20, možda čak i dalje. Recitiranje brojeva je svakako početak brojanja, ali to ne znači da je tom vještinom brojanje savladano.

Brojanje s razumijevanjem dijete je savladalo kada ono zna brojati naprijed, ali i unatrag do nekog brojevnog raspona, poželjno je do 30. Također, brojanje s razumijevanjem, savladano je kada je dijete usvojilo pravilne strategije za brojanje, uparujući točno određeni predmet s njegovim brojevnim imenom, brojeći jedan po jedan. Povezivanje brojanja s brojevnom crtom te uparivanje izbrojanih predmeta s brojevima na brojevnoj crti je vještina koja je važna za učenje brojanja.

Ako dijete preskoči ove korake, ako ne nauči pravilne matematičke vještine brojanja te ako ne razumije smisao i cilj brojanja, imati će poteškoće u učenju matematike kada se bude suočio sa većim izazovima koje ono donosi.

Kako bi dijete razumijelo svrhu brojanja potrebno je s djetetom od malena razgovarati koliko nečega ima te puno vizualizirati pomoću konkreta i stvari koje ga okružuju u njegovoj svakodnevnici.

 

 

Poteškoće u korištenju riječi – gramatika i razumijevanje

Riječi koristimo kontinuirano u matematici, bilo kada matematički samo mislimo u sebi ili kada komuniciramo o matematici s drugima. Slijedom toga, svako dijete koje ima poteškoća u korištenju jezika općenito će se suočiti sa značajnim daljnjim poteškoćama tijekom učenja matematike. Nažalost sami brojevi djeci ne donose previđe informacija o njima samima, komunikacija i vizualizacija su ono što pridonosi više informacija o njima.

Matematičke jezične izraze koristimo stalno, osobito kada uspoređujemo brojeve i brojevne odnose. Kad počnemo koristiti brojčane riječi kao imenice, započinjemo govoriti o brojevima kao da su stvarni i razgovaramo o njihovoj usporedbi i međusodnom povezivanju sa stvarnim predmetima. Aktivna upotreba fizičkih predmeta i slika je ono što podržava dječju verbalnu upotrebu ključnih riječi u njihovoj komunikaciji i razmišljanju o brojevima kao da oni zaista jesu ti predmeti. Konkretno, sama upotreba imenica i pridjeva za uspoređivanje brojeva djeci neće donijeti puno razumijevanja, stoga je potrebno puno vizualizacije kao podrška komunikacijskim izrazima u učenju matematike.

 

Poteškoće u korištenju riječi – slušanje, govor i razumijevanje

Mnoga djeca s govornim i jezičnim poteškoćama imaju poteškoće s razlikovanjem zvukova koji čine ključne razlike identitetima riječi, npr. u matematici imaju poteškoća s razlikovanjem i  izgovaranjem riječi ‘četrnaest’ i ‘četrdeset’.  Djeca s takvim poteškoćama ne samo da imaju problema s razumijevanjem kada se različite riječi koriste, nego također imaju problema s pamćenjem njihovih razlika. Postoje važne veze između onoga što čujemo i posljedično onoga što kažemo, a zatim posljedično opet, što govorimo dok mislimo. Poteškoće u govoru i sluhu znatno utječu na to kako se razvija i naše razmišljanje.

Ovdje opet imamo veliku važnost vizualne i kinestetičke komunikacije kao podršku djeci s poteškoćama s govorom i razumijevanja slušanog. Vizualni i taktilni primjeri pomoći će djetetu da poveže ono što možda govorno nije dobro usvojilo, odnosno ono što mu se može miješati u pojmovima i razumijevanju. Također, kod poteškoća u govoru i razumijevanju slušanoga, pomoći će ako s djetetom koristimo primjerenu augmentativnu i alternativnu komunikaciju.

 

 

Poteškoće s kontrolom pažnje i slušanjem

Učenje matematike, kao i bilo koje drugo područje učenja, nužno uključuje sposobnost djeteta da se koncentrira i fokusira na određene matematičke situacije za vrijeme određenog vremena.  Postoje neki dokazi da djetetova kontrola pozornosti i sposobnost slušanja obično slijedi niz razvojnih faza, ali naravno postoje mnogi razlozi zašto se neko određeno dijete ne razvije na tipičan način. Mnoga djeca se bore s matematikom jer možda neće moći dovoljno pažljivo slušati na satu matematike. Djeca koja imaju poteškoće u samoregulaciji i koncentraciji, obično imaju dijagnozu ADHDa, ADDa ili poremećaja u ponašanju, stoga im je izazovno pratiti sve korake koje učitelj/ica objašnjava na satu. Ako dijete ima poteškoće sa slušnom pažnjom ili ima neku vrstu oštećenja sluha, biti će mu teško čuti sve što je objašnjeno na satu te će mu biti potrebno dosta vizualne podrške.

 

Teškoće pamćenja

Radna memorija, odnosno pamćenje,  igra bitnu ulogu u učenju matematike. U stvari, procesi radne memorije omogućuju nam izvršavanje i najjednostavnijih matematičkih zadataka poput usporedbe brojeva. Djeca se moraju prisjetiti značenja numeričkih simbola, održavati podatke u memoriji i istodobno izvršavati zadatak usporedbe kako bi se identificirao najveći broj. Isti taj proces memorije potreban je za složenije matematičke zadatke. Postupak vizualno/prostornog pamćenja ponavlja se u svim matematičkim zadacima, osobito u onim tekstualnog tipa. Učenici trebaju zapamtiti sve informacije u tekstualnom zadatku, vizualizirati činjenice, promisliti o postupku rješavanja, sve zapamtiti te onda rješavati određeni zadatak. Ako dijete ima značajnih teškoća u slušnom i vizualnom pamćenju, a osobito u vizualnoj radnoj memoriji, javiti će se poteškoće u učenju i savladavanju matematičkog gradiva.

 

Poteškoće sa sekvenciranjem

Učenici koji se smatraju „uspješnima“ općenito imaju izvrsne vještine pamćenja i prepoznavanja uzoraka. Sposobni su filtrirati informacije koje dobivaju u učionici i prilagoditi ih prethodnom naučenom znanju. I oni su u stanju vježbati uspješne aktivnosti rješavanja problema. Kao rezultat, oni tečno govore ovaj jezik brojeva, oblika i uzoraka. Međutim, učenicima koji imaju problema s pamćenjem, apstraktnim zaključivanjem i prepoznavanjem uzoraka, matematiku će teško svladati. Ovi će učenici možda trebati podršku za razumijevanje osnovnih matematičkih pojmova i uspješno rješavanje problema. Možda će im trebati vizualni alati za manipulaciju i promjenu varijabli, gledanje rezultata u stvarnom vremenu.