Prepreke u učenju matematike

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za uspješno učenje matematike? Je li dovoljno samo konstantno vježbati kako bi dijete naučilo i savladalo gradivo matematike? U radu s djecom suočavamo se s nizom poteškoća na području učenja i savladavanja matematike, a danas možete pročitati koje su sve prepreke koje djetetu smetaju u razumijevanju matematike. 

Što su grafomotoričke vještine?

Pojednostavljeno, grafomotoričke vještine su sve one vještine koje su potrebne za pisanje. Iako zvuči jednostavno, puno toga je obuhvaćeno kako bi dijete imalo mogućnosti da nešto napišem svojom rukom. Pisanje zahtijeva finu ravnotežu nekoliko različitih vještina, a kada je jedna ili više ovih specifičnih vještina nerazvijena, tada može doći do poteškoća u pisanju.

Mikro-vještine koje su odgovorne za uspješno učenje

Svaki zadatak koji rješavamo koristimo svoje mikro-vještine za učenje. Nije važno je li to čitanje, pisanje, pravopis, matematika ili sviranje gitare. Mikro-vještine su te koje nam omogućuju da naučimo i radimo te stvari.

Ako postoji slabost bilo koje mikro-vještine, to će se pokazati kao poteškoća u učenju. Ako se vaše dijete muči u školi, tada su mikro-vještine korijen te borbe. Ispravite mikro-vještine i ispravljate poteškoće u učenju.

Prostorna inteligencija: što je i kako je možemo poboljšati?

U razvojnoj psihologiji u početku se spominjala samo intelektualna inteligencija, a onda se poslije polako krenula opisivati i emocionalna inteligencija što je tada bio veliki pomak u sagledavanju razvoja djece i ljudi te znatno promijenilo pristup prema učenju.
Sada se zna da postoji više vrsta inteligencija i to čak njih 9 prema Gardneru. Među njima se spominje i prostorna inteligencija koju želimo malo pobliže opisati te navesti primjere kako roditelji mogu poboljšati ovu inteligenciju kod svoje djece.

Kako podučavati tablicu množenja?

 

Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici suočiti u školi.

I nisu samo učenici ti koji imaju problema na ovom području učenja matematike. Pri poučavanju tablice množenja, često se započinje s pogrešnim konceptima ili prebrzo obrađuju lekcije. To može obeshrabriti i zastrašiti učenike, što u konačnici šteti ishodima učenja.

Kako biste , kao roditelj ili učitelj, učenicima olakšali i lakše približili razumijevanje bitnih koncepata u učenju tablice množenja, donosimo vam nekoliko strategija u podučavanju:

 

1. Razumijevanje povezanosti brojeva

Ovdje se zapravo radi o bazičnom zbrajanju u grupama poput zbrajanja po 2, 5 ili 10. Kako bi dijete naučilo množenje, osnova je naučiti ne klasično zbrajanje (3+4, 6+2, itd.) nego zbrajanje brojeva po grupama. Naprimjer, dijete treba savladati da je zbrajanje broja 2 po grupama zapravo 2,4,6,8,10…itd. Kada dijete nauči zbrajati po grupama, učite ga zatim dodavanju skupina, oduzimanju grupe i prepolovljavanju skupina. Kada dijete SHVAĆA ove veze, jednostavno se neće više morati oslanjati samo na pamćenje nego i na razumijevanje. Učenje s razumijevanjem dodatno će učvrstiti i ubrzati učenje pamćenjem.

 

 

2. Podučavajte množenje pravilnim redoslijedom

Učenje množenja redoslijedom kojim idu brojevi od 0 – 10 je za neku djecu potpuno krivo i nelogično. Podučavanje numeričkim redoslijedom brojeva nema smisla ako znamo da postoji lakši i strateški način učenja tablice množenja.
Kad dijete uči smisleno, naravno, samo učenje je više učinkovito. Učenje tablice množenja može se lako usvojiti, a to također znači da će se motivacija i uspjeh djeteta povećati.

Množenje bi trebalo poučavati najprije od najlakših brojeva:

 • množenje brojem 1 i 0
 • množenje brojem 2
 • množenje brojem 5
 • množenje brojem 10
 • množenje brojem 4

Zatim kada je dijete usvojilo množenje lakšim brojevima prijeđite na one srednje teške:

 • množenje brojem 3
 • množenje brojem 9
 • množenje brojem 6

Za sami kraj, kada dijete već razumije koncepte množenja, učite ga one najteže brojeve:

 • množenje brojem 7
 • množenje brojem 8

 

3. Pokažite kako komutativno svojstvo olakšava stvari

Definicija komutativnosti: svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ako operanti zamijene mjesta (npr. 2+3=5; 3+2=5). Kao i zbrajanje, množenje je komutativno, što znači da redoslijed čimbenika ne mijenja odgovor.
Drugim riječima, dva broja se mogu pomnožiti u bilo kojem redoslijedu, a proizvod će biti isti. Na primjer, množenjem 8 x 2 dobit ćete isti odgovor kao i množenjem 2 x 8.
Kada ovo vizualno predočite, to će ohrabriti vaše učenike.

Pokažite učenicima vizualno da se svaki odgovor ponavlja, tako da moraju naučiti samo polovicu tablice množenja. Na primjer, objasnite da je učenje 3 x 6 isto što i učenje 6 x 3.
Ako su učenici već naučili tablicu množenja od 0-3, tada znaju i četiri broja od 4-10.

Za sve brojeve u tablici množenja predočite im vizualni model komutativnosti.

 

 

4. Podijelite učenje na više koraka

Ako ste primjenili gore navedene strategije, učenici su sada spremni započeti pamćenje tablice množenja.
Imajte na umu da učenicima nije uvijek razumljivo zašto činjenice množenja treba naučiti napamet. Prenesite važnost razumijevanja značenja množenja činjenica i kako se one mogu koristiti u svakodnevnim situacijama.

Iako postoji mnogo pristupa pamćenju tablice množenja, podsjetite se na gornje primjere – “jednostavne” brojeve – kao dobro polazište. Nastavljajući podučavanje, razmislite o slijeđenju ovih pravila:

 • Ohrabrite učenike i odredite im vrijeme za usmenu ili pisanu vježbu.
 • Uvedite nove činjenice množenja jednu po jednu, postupno otvarajući koncept naprednijim koracima množenja sa 2, 3, 4 i tako dalje.
 • Omogućite učenicima vremena da vježbaju činjenice množenja. Pronađite ritam koji dobro funkcionira u vašem podučavanju. Ako želite, iskoristite vršnjačko učenje za učenike koji se ne snalaze najbolje.
 • Zapamtite činjenice u strateškom poretku. Nakon što studenti savladaju 0-3, prijeđite na 4-7, a zatim na 8-10. Ovisno o vašim željama, možete pokriti i 11 i 12. Uključivanje izazovnijih problema kao bonus pomoći će vam da procijenite učenike s visokim uspjehom. Neki će učitelji uključiti nekoliko težih problema za bonus ili za prepoznavanje učenika s visokim uspjehom.
 • Kako biste učenicima pomogli s pamćenjem, u učionici (ili doma) držite vizualno istaknute materijale. Uvijek je dobro da osim vizualnih materijala istaknutih u učionici, svaki učenik ima svoju kopiju tablice množenja dostupnu na svojem radnom stolu.

 

5. Povezivanje naučenog u svakodnevnom životu

Množenje je djeci vrlo apstraktno, stoga im je potrebno mnogo vizualiziranja te korištenja stvarnog množenja u svakodnevnom životu. Pomozite djetetu u savladavanju tako što ćete mu stvoriti konkretne situacije iz njegovoga života. Ako dijete ima braću i sestre ono može podijeliti svakome grickalice na određene grupe, ili može koristiti svoje igračke kako bi stvarao skupine. Također se možete koristiti namirnicima, osobito kupnjom namirnica. Možete koristiti i životinje, grupirajući ih po broju nogu ili nekim drugim obilježjima. Djetetov svijet idealno je mjesto za učenje, prema tome iskoristite sve ono što je njemu interesantno.

 

6. Zabavni načini podučavanja množenja

Uvijek naglašavamo kako je igra djeci najbolji medij za učenje, ništa manje važna igra ne bi trebala biti niti prilikom učenja tablice množenja. Organizirajte jedan sat matematike za igre u skupinama ili pojedinačno (kao što je Bingo) kako bi učenici utvrdili gradivo ili imali priliku za vježbanje.

Postoje različite klasične igre koje se uz malo truda mogu vrlo jednostavno prenamijeniti za potrebe učenja tablice množenja (memory igra, domino, bingo, klasična igra s pločom i kockicom za bacanje, kartice za izvlačenje, itd.). Ohrabrite svoje učenike da igre izrađuju doma te da ih igraju sa svojom braćom, sestrama i drugim članovima obitelji.

Mi smo za sve koji su prijavljeni na naš newsletter kreirali jednu zanimljivu igru s pločom i kockicama za bacanje. Ako se još niste prijavili na naš newsletter, a želite svaki tjedan, srijedom, primati besplatne materijale, možete se prijaviti na početku naše stranice.

Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Mnoga djeca u našem radu uključuju se u program učenja matematike u školskoj dobi, najčešće kada krenu u 3.razred osnovne škole, zbog javljanja poteškoća u učenju tablice množenja. Ovo je često slučaj s djecom diljem svijeta, jer množenje je kompleksna radnja koja zahtijeva dobro utvrđene temelje zbrajanja, oduzimanja, ali i brojanja. Kada znamo da vrlo rani razvoj učenja utječe na ono koje se odvija tek kasnije u školskoj dobi, tada znamo i koliko je važno poticati rano učenje matematike.

Instrukcije ili pomoć u učenju?

Treba li dijete instrukcije ili pomoć u učenju?

U svim znanstvenim područjima postoje termini koji stručnjaci za to područje koriste, ali ponekad se događa da roditeljima ti isti termini nisu baš sasvim bliski. U našem edukacijsko rehabilitacijskom radu često se događa da roditelji steknu dojam kako pomoć koju pružamo u učenju je zapravo davanje instrukcije. Tako se zna dogoditi da roditelji često nazovu i kažu kako njihovo dijete ne razumije određeno gradivo matematike ili mu ne ide baš gradivo fizike.

Kućni predmeti za vježbanje brojanja, zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja

Najbolja pomagala za matematiku

Djeca brže uče ako im je dopušteno da koriste praktična pomagala kao pomoć u učenju. Stoga vam pišemo o nama najboljim matematičkim pomagalima koja pomažu djeci u učenju te koja rado koristimo u svome radu. Navedena su pomagala odlična za praktične aktivnosti koje možete koristiti i kod kuće.